Hawera Pony Club Ribbons Day

Thursday, February 06, 2014 12:00 AM

Hawera Pony Club Ribbons Day.

For more information ph; Walter Smyth 06 278 8396